Chcesz być na bieżąco z naszymi nowościami oraz promocjami?
  • Dołącz do nas na:

Regulamin Sklepu internetowego ale-raj.pl

§ 1

Postanowienia wstępne:

Sklep internetowy ale-raj.pl (dalej zwany Sklepem), dostępny pod adresem: www.ale-raj.pl, prowadzony jest pod firmą Varleco Mateusz Joniec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8722441427, REGON: 524688663 z siedzibą Zawierzbie 97, 39-204 Żyraków.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa on zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Internetu.

§ 2

Definicje:

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ale-raj.pl

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

Konto - konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego                Zamówieniach w Sklepie;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów ze Sprzedawcą;

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta;

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów;

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem:

• Adres siedziby: Zawierzbie 97, 39-204 Żyraków

• Adres korespondencyjny: ale-raj.pl, Zawierzbie 97, 39-204 Żyraków

• Adresy e-mail: kontakt@ale-raj.pl reklamacje@ale-raj.pl

• Media społecznościowe:

• Facebook: h ttps://www.facebook.com/AleRajPl/

• Instagram: https://www.instagram.com/aleraj.pl/

• Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów e-mail podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne:

Do korzystania ze wszystkich funkcjonalności platformy sprzedażowej Sklepu, a w szczególności do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

• urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,

• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

• włączona obsługa plików cookies,

• zainstalowane oprogramowanie obsługujące technologię HTML5 i JavaScript.

§ 5

Informacje ogólne:

1. Korzystanie z platformy sprzedażowej Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w potwierdzenie zamówienia.

2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.ale-raj.pl są cenami brutto (zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT). Wyrażone są w złotych polskich (PLN) i odnoszą się do konkretnej ceny za 1 jednostkę towaru.

3. Cena towaru podana w chwili zakupu jest ceną wiążącą.

4. Zamówienia można składać poprzez platformę sprzedażową Sklepu na stronie www.ale-raj.pl przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z platformy sprzedażowej Sklepu, które są wynikiem przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub innych od niego niezależnych.

5. Sklep realizuje zamówienia na terenie całego kraju w dni robocze. Przygotowanie oraz nadanie zamówienia następuje w przeciągu 24 - 48 godzin, od momentu otrzymania potwierdzenia dokonania przez Klienta zapłaty - wysłanego przez system płatności przelewy24.

6. Mając na uwadze aspekty ekologiczne. Sklep nie załącza dokumentów sprzedażowych (tj. paragonów i faktur) do zamówienia w formie papierowej. Dokumenty dostępne są do wglądu w zakładce Historia Zamówień po zalogowaniu się na Konto Użytkownika na www.ale-raj.pl

7. Zamówienia złożone w weekendy, święta oraz ustawowo wolne od pracy, będą realizowane w następujące po nich dni robocze.

     § 6

Utworzenie konta w Sklepie:

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

• imię i nazwisko;

• adres zamieszkania;

• numer telefonu;

• adres e-mail

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie na Konto Użytkownika, odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 7

Składanie Zamówienia: 

W celu złożenia Zamówienia należy:

• zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

• wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)

• jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie

• wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3 niniejszego Regulaminu. 

 § 8

Oferowane metody dostawy oraz sposoby płatności:

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

• Paczkomaty InPost Przedpłata

• Kurier InPost Przedpłata 

Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności:

• szybki przelew

• blik

• karta płatnicza

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Reklamacje:

1. W przypadku otrzymania niekompletnego, błędnego lub wadliwego zamówienia, Klient zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia braków lub wad towarów w ciągu 24h od momentu otrzymania przesyłki – mailem na adres: r eklamacje@ale-raj.pl

2. W przypadku reklamacji reklamowany towar należy odesłać na adres korespondencyjny: ale-raj.pl Zawierzbie 97, 39-204 Żyraków wraz z podpisanym pismem reklamacyjnym zawierającym dane Klienta, kopie dowodu zakupu lub numer zamówienia oraz przyczynę złożenia reklamacji.

3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji i dostarczenia wadliwego produktu.

4. Sposób rozpatrzenia reklamacji: dosłanie brakującego towaru, wymiana produktu lub zwrot pieniędzy. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji reklamacji w przypadku braku produktu na stanie magazynu lub w przypadku konieczności przekazania wadliwego towaru do producenta po uprzednim powiadomieniu Klienta.

5. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji Klient ponosi koszty przesyłki towaru.

§ 10

Postanowienia końcowe:

1. W przypadku braku zapłaty do 48h od momentu złożenia zamówienia, zostaje ono odrzucone (anulowane).

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo do odstąpienia od jego zakupu oraz 14 dni do zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Zwrot zapłaty za zamówione produkty nastąpi w formie przelewu: - do 48h od daty otrzymania przez Sklep informacji w formie mailowej o anulowaniu zamówienia, w przypadku, gdy przesyłka nie została wysłana; - do 48h od daty otrzymania przez Sklep informacji w formie mailowej o anulowaniu zamówienia oraz otrzymaniu przez Sklep zwracanej przesyłki. Warunkiem dokonania zwrotu jest zwrócenie produktów w stanie nienaruszonym. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszt przesyłki zamówionych produktów do Klienta.

4. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości związane z transakcją proszę przesyłać na maila - skontaktuj się z nami. Postaramy się naprawić każdy błąd.

5. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie sklepu internetowego, kierowane przez Sklep internetowy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy. 

6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego nowej treści na stronie internetowej www.ale-raj.pl

7. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ale-raj.pl w ramach ale-raj.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 11

Polityka prywatności:

1. Sklep działa zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

2. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

3. Sklep może przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in.

Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

4. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie Sklepu:

• nazwisko i imię,

• dokładny adres wysyłki,

• adres poczty elektronicznej,

• numer telefonu

5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach serwisu.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści, wskazanych przez siebie danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta na naszej stronie lub za pośrednictwem adresu: administrator@ale-raj.pl.

7. Dostęp do podanych przez Państwa danych posiada wyłącznie firma ale-raj.pl Nigdy nie zostaną one przekazane, sprzedane ani wymienione w celach marketingowych z innymi podmiotami spoza firmy ale-raj.pl Dane, które zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym, będą wykorzystane wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług.

8. Oprócz przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi zakupu w ramach platformy zakupowej Sklepu, wykorzystujemy dane użytkownika także do następujących celów marketingowych. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep za pomocą newsletteru.

9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej, korzystaniem sklepu internetowego jest firma Varleco Mateusz Joniec z miejscem prowadzenia działalności w Zawierzbie 97, 39-204 Żyraków, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 8722441427.

§ 12

Prawa i obowiązki Użytkownika:

1. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, kontroli, żądania zaprzestania przetwarzania danych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub ich sprostowania. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

2. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

3. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do serwisu Sklepu, a także nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep nigdy nie zwróci się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z serwisu Sklepu.

4. Mają Państwo w ramach serwisu możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub

wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: administrator@ale-raj.pl 

5. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych na Państwa temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@ale-raj.pl.

Zespół ale-raj.pl

Chcesz być na bieżąco z naszymi nowościami oraz promocjami?
  • Dołącz do nas na: